අද සිට කඩුවෙල කොට්ටාව අධීවේගී මාර්ගය නොමිලේ!

294 0

ගංවතුර හේතුවෙන් අධිවේගී මාර්ගයේ කඩවත සිට කොට්ටාව දක්වා කොටසේ ගමනාගමනය පහසුකම් අද (17) පෙ.ව. 10.00 සිට යළි දැනුම් දෙන තුරු නොමිලේ ලබා දීමට තීරණය කර ඇත. 

මේ අතර වතුර පිරීම නිසා අධිවේගී මාර්ගයේ කඩුවෙල පිටවීම වසා දැමූ බව අධිවේගී මාර්ග පොලිසිය කියයි.

No Comments

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *