අලුත් අවි ගබඩාව ඔයාමඩුවේ තනන ජනපතිගේ යෝජනාවට අමාත්‍ය මණ්ඩලය අනුමැතිය…

296 0
ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිතීන්ට අනුකූල විධිමත් අවි ගබඩා සංකීර්ණයක් අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ ඔයාමඩුව ප්‍රදේශයේ ඉදිකිරීමට ආණ්ඩුව තීරණය කර ඇතැයි වාර්තාවේ.
හමුදාවට අයත් පුපුරන ද්‍රව්‍ය සහ වාණිජමය පුපුරන ද්‍රව්‍ය ගබඩා කිරීම සඳහා විධිමත් ස්ථානයක අත්‍යවශ්‍යතාව මත රටේ ආරක්ෂක අමාත්‍යවරයා ලෙස ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා විසින් මේ සම්යෝබන්ජධයෙන්නා යෝජනාවක් අමාත්‍ය මණ්ඩලය වෙත ඉදිරිපත් කර ඇති අතර, එය අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් ඒකමතිකව අනුමත කර ඇතැයි වැඩිදුරටත් වාර්තාවේ.
මීට පෙරද, එනම්  2011 වර්ෂයේදී ද ජනගහනය අඩු ප්‍රදේශයක ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිතීන්ට අනුකූල අවි ගබඩා සංකීර්ණයක් ඉදිකිරීමට එවක පැවැති ආණ්ඩුවේ අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් තීරණයක් ගෙන තිබුණ අතර, එම ඉදිකිරීම් මෙතෙක් අරඹා නොතිබිණ.

No Comments

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *