ගංවතුරට වයඹ පාසල් 25ක් වැසෙයි!!!

590 0

ගංවතුර තර්ජනය හේතුවෙන් වයඹ පළාතේ  පාසල්  25 ක්  අද සිට තාවකාලිකව වසා  දැමීමට තීරණය කර ඇති බව වයඹ පළාත් අධ්‍යාපන අමාත්‍ය  සන්ධ්‍යා කුමාර  රාජපක්ෂ මහතා  පවසයි. 

දැදුරු ඔය හා මී ඔය පිටාර ගැලීමෙන් ගංවතුරට ලක්ව ඇති පුත්තලම, නිකවැරටිය, හලාවත, ගිරිඋල්ල අධ්‍යාපන කලාපවල පාසල් මෙලෙස වසා දැමීමට  තීරණය කර ඇති බවයි පළාත් අධ්‍යාපන ඇමැතිවරයා පවසන්නේ.

No Comments

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *