නිකවැරටිය – රස්නායකපුර වන අලියා වනජීවී භාරයට…

686 0

නිකවැරටිය රස්නායකපුර ප්‍රදේශයේ නිවාස රැසකට හානි කරමින් ජනතාව භීතියට පත්කළ වන අලිය නිකවැරටිය වනජීවී නිළධාරීන් විසින් පසුගිය 16 දා අල්ලා ගෙන ඇත.

No Comments

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *