නිවිතිගල UNP සාමාජික ප්‍රවර්ධනය ඇමැති කබීර්ගේ අතින්…

512 0
නිවිතිගල මැතිවරණ කොට්ඨාශයේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ සාමාජික ප්‍රවර්ධන වැඩසටහනක් පසුගිය දා (06) නිවිතිගල මැතිවරණ බලප්‍රදේශයේ දී පැවැත්වුණි.
එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ මහලේකම්, රාජ්‍ය ව්‍යවසාය සංවර්ධන අමාත්‍ය ගරු කබීර් හෂිම් මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සහ විදේශ රැකියා අමාත්‍ය තලතා අතුකෝරළ මහත්මිය ඇතුළු ඇමතිවරුන් සහභාගීත්වයෙන් මෙම සාමාජික ප්‍රවර්ධන වැඩසටහන් දියත් කෙරිණි.

No Comments

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *