රත්නපුරට නාය යෑමේ අවදානමක් !!!

568 0

පවතින අධික වර්ෂා තත්ත්වය තවදුරටත් එලෙසින් ම පැවැතියහොත් රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ කඳු සහ බෑවුම් ස්ථාන නාය යෑමේ අවදානමක පවතින බව ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානය අනතුරු අඟවයි.

එම ආයතනය ජනතාවගෙන් ඉල්ලන්නේ රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ කඳු සහ බෑවුම් ආශ්‍රිත ව ජීවත්වන ජනතාවට මේ පිළිබඳ සැලකිලිමත් ව සිටින ලෙසයි.

No Comments

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *