“ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයක් අවශ්‍යයයි-බලය බෙදාහැරීමක් අවශ්‍යයයි” – චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක

555 0

No Comments

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *