හැඳුනුම්පත් කාර්යාලය මේ සෙනසුරාදාත් විවෘතයි…

525 0

මෙවර අපොස සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට පෙනීසිටීමට නියමිත සිසුන් වෙනුවෙන් ජාතික හැදුනුම්පත් නිකුත් කිරීම සඳහා ලබන සෙනසුරාදා (03) දින ද  පුද්ගලයින් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව විවෘතව තැබීමට තීරණය කර තිබෙන බව වයඹ සංවර්ධන, සංස්කෘතික හා අභ්‍යන්තර කටයුතු අමාත්‍යංශය තීරණය කර ඇත.

පසුගිය සතිඅන්ත දින කිහිපයක් ම මෙලෙස විභාග අපේක්ෂක සිසුන් වෙනුවෙන් පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව විවෘතව තැබුණු අතර,  මෙතෙක් හැඳුනුම්පත ලබා නොගත් සිසුන් සඳහා සෙනසුරාදා පෙරවරු 8.30 සිට පස්වරු 4.30 දක්වා එය විවෘතව තැබේ.

No Comments

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *